O projektu

Cilj projekta je stjecanje ključnih znanja i kompetencija studenata tijekom studija kroz razvoj stručne prakse u području inženjerstva okoliša koja uključuje i usavršavanje kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja visokih učilišta te razvoj partnerstva s poslodavcima.

Rezultat projekta je razvijen institucijski sustav stručne prakse s pripadajućim online sustavom planiranja i praćenja njezine kvalitete te pozitivan utjecaj na povećanje zapošljivosti u području zaštite okoliša, s naglaskom na primjenu inovativnih rješenja u gospodarstvu.

Svrha projekta je razvoj ključnih praktičnih vještina kroz razvoj, unaprjeđenje i provedbu stručne prakse na preddiplomskom i diplomskom studijskom programu Inženjerstvo okoliša (IO) na Geotehničkom fakultetu (GFV). Cilj je olakšati zapošljavanje studenata kroz razvoj partnerstva s institucijama koje će im omogućiti primjenu stečenih teorijskih znanja u praksi, osnivanje Centra za razvoj karijera te jačanje socijalne kohezije u RH i povećanje broja studenata u STEM području.

Kroz različite oblike suradnje s vanjskim dionicima unaprijedit će se nastavni proces na način da u nastavi kroz stručnu praksu sudjeluju i poslodavci.

Prijenos znanja i iskustava u okviru predloženog projekta adresira ciljne skupine (CS) s dugoročnim pozitivnim učincima na krajnje korisnike:

CS1 – nastavno i nenastavno osoblje GFV i VVG – osmišljavanje i provedba novog sustava stručne prakse (IO); sudjelovanje na radionicama za stjecanje dodatnih kompetencija, izrada programa stručnog usavršavanja i radionica za edukaciju mentora stručne prakse (min. 20).

CS2 – studenti preddiplomskog i diplomskog studijskog programa; broj studenata koji će se u sklopu projekta osigurati stručna praksa su studenti svih pet godina studija GFV te studenti VVG koji svoj interes pronalaze u području IO.

CS3 – VU; GFV kao izvoditelj preddiplomskog i diplomskog studijskog programa IO u sklopu kojih se planira unaprjeđenje i provedba stručne prakse te VVG u okviru institucijske suradnje.

Krajnji korisnici: privatni i javni sektor – obrazovanje novih generacija inženjera u području IO koji će se tijekom godina uključivati u nove godišnje programe stručne prakse; Studenti (razina kvalifikacije ISCED 1-4 i 5-8).

1. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Meaški Voditelj projekta
2. prof.dr.sc. Ranko Biondić Koordinator Radne skupine za izradu ishoda učenja 
i godišnjeg programa stručne prakse (nastavni plan kolegija)
3. Nenad Petrović, mag.ing.geoing. Koordinator Radne skupine za ustrojavanje i praćenje rada Centra za razvoj karijera
4. doc.dr.sc. Ivana Grčić Koordinatorica Radne skupine za osnivanje i opremanje radilišta na VU
5. izv. prof. dr. sc. Sanja Kalambura, 
prof.v.š. Koordinatorica Radne skupine za usavršavanje kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja
6. doc.dr.sc. Jelena Loborec Koordinatorica Radne skupine za izradu online platforme za stručnu praksu (GOSSIP)
7. dr.sc. Sanja Tišma, znanstvena
 savjetnica Koordinatorica Radne skupine za komunikaciju s poslodavcima
8. dr. sc. Ivana Melnjak Koordinatorica Radne skupine za promidžbu i vidljivost

U cilju osiguravanja održivosti rezultata kroz cijelu će se provedbu projekta sustavno pratiti i preispitivati aktivnosti, ciljevi i ostvareni pokazatelji. U okviru upravljanja projektom, posebno će se razmatrati aspekti financijske i (među)institucionalne održivosti.

FINANCIJSKA ODRŽIVOST

Financijska održivost podrazumijeva kvalitetno financijsko upravljanje, prepoznavanje potencijalnih problema i dodatnih prilika za osiguranje promidžbe i vidljivosti:

  • educirani kadar iz područja IO neophodan je na tržištu rada; potreba za ovim kadrom jamči popunjenost upisne kvote i osigurava potreban broj sudionika na stručnoj praksi; jednom izrađeni programi stručne prakse ostavljaju trajno unaprijeđen sustav stručne prakse na VU
  • dobro definirana suradnja s poslodavcima na tržištu rada i stručnjacima sa srodnih fakulteta uz trajnu korist svih strana dodatno jamči financijsku održivosti rezultata projekta te osigurava promidžbu i vidljivost projekta
  • kako bi se ostvarilo navedeno financiranje neophodno je u 36 mjeseci trajanja projekta sustavno provoditi diseminaciju u znanstvenu zajednicu i realni sektor
  • apliciranje na buduće natječaje vezane uz razvoj visokog obrazovanja
  • uključiti donacije i sponzorstva
(MEĐU)INSTITUCIONALNA ODRŽIVOST

Projekt omogućuje jačanje kapaciteta institucije Prijavitelja kroz umrežavanje s partnerima i poslodavcima na tržištu rada. Posebna pažnja će se posvetiti dugoročnoj kontinuiranoj provedbi programa, praćenju potreba ciljnih skupina i krajnjih korisnika te potreba na razini institucija Prijavitelja i Partnera.

Osim planiranog rada na novim projektima i primjeni dobivenih rezultata u realnim sustavima planira se kontinuirano usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja kako bi programi sadržavali relevantna up-to-date znanja. Institucionalna održivost je zajamčena i dugogodišnjim iskustvom Prijavitelja u implementaciji IO kao relevantne struke u organizacijsku i obrazovnu strukturu Sveučilišta u Zagrebu, ali i u pravnu regulativu Republike Hrvatske. Izradom ishoda učenja stručne prakse i općenito unaprjeđenje provođenja stručne prakse na studijskim programima Inženjerstvo okoliša Geotehničkog fakulteta značajno će se povećati izlazne kompetencije završenih studenata što će dodatno povezati VU s poslodavcima na tržištu rada.

NAKON PROJEKTA

Održivost nakon projekta zajamčena je time što će po isteku perioda projekta:

  • osposobljeno nastavno i nenastavno osoblje GFV i dalje nastaviti razvijati i održavati rezultate dobivene kroz projekt;
  • funkcionalna online platforma razvijena u sklopu projekta osigurat će povezanost poslodavaca i studenata, a održavanje platforme će biti sastavni dio redovnog poslovanja VU;
  • s radom će nastaviti Centar za razvoj karijera;
  • doprinos projekta lokalnoj zajednici biti će u povećanju ključnih kompetencija mladih stručnjaka zapošljivosti u segmentu inženjerstva okoliša.
  • znanja nastavnog i nenastavnog osoblja stečena tijekom projekta namjerava se u obliku radionica i seminara ponuditi budućim studentima i vanjskim korisnicima; time će se osigurati diseminacija i dodatna sredstva.
ODRŽIVOST JAVNIH POLITIKA

Razvojem ključnih kompetencija studenata u području IO pridonijet će se razvoju svijesti u zajednici, ali kod partnera, o važnosti očuvanja okoliša; tim će se utjecati na razvoj budućih politika i zakonodavni okvir.

Diseminacijske aktivnosti prema drugim obrazovnim institucijama te uvođenje stručne prakse iz IO u segmente koji nisu direktno vezani za primarno područje djelovanja tih institucija.